Μandariniid, 2013, 87΄  


 
Τα "Μανταρίνια" είναι μια συγκλονιστι­κή ται­νί­α α­πό την Γε­ωρ­γί­α, μια ι­στο­ρί­α για την πα­ρά­νοι­α του πο­λέ­μου και την συγ­χώ­ρε­ση. Η ται­νί­α του Zaza Urushadze, που έ­γρα­ψε και το σε­νά­ριο, πή­ρε 9 βρα­βεί­α σε δι­ά­φο­ρα φε­στι­βάλ.

Κα­τά την διά­ρκεια του πο­λέ­μου Αμ­πχα­ζί­ας - Γε­ωρ­γί­ας το 1992, σε έ­να εγ­κα­τα­λε­λει­μέ­νο χω­ριό, δύ­ο Ε­σθο­νοί ...