Η Σμύρνη μάνα καίγεται...

Συγκλονιστι­κό βίν­τε­ο ντο­κου­μέν­το που τρα­βή­χθη­κε κα­τά τη διά­ρκεια της καταστροφής της Σμύρνης, το οποίο βρέ­θη­κε 86 χρό­νια με­τά! 


 


 Την κινηματογράφηση έκανε ο George Magarian στην Σμύρ­νη, στην Α­θή­να και στην Θεσ­σαλο­νί­κη. Ο Magarian σπού­δα­σε στο “Α­με­ρι­κα­νι­κό Κολ­λέ­γιο” στο Ι­κό­νιο της Μ. Α­σί­ας, ε­νώ αρ­γό­τε­ρα δι­ε­τέ­λε­σε δι­ευ­θυν­τής στο πα­ράρ­τη­μα του I­κο­νί­ου στην Χρι­στι­α­νι­κή Α­δελ­φό­τητα Νέ­ων YMCA, η οποία το 1922 παρείχε ανθρωπιστική βοήθεια στα θύματα των διωγμών.

Το φίλ­μ α­να­κά­λυ­ψε τo 2008 ο εγ­γο­νός του George Magarian, Robert Davidian, στο δι­α­μέ­ρι­σμα της για­γιάς του.