Πρόγραμμα Ι. ακολουθιών Μ. Εβδομάδος του Ναού μας


ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ  5, Τῶν Βα­ΐ­ων
Ὄρ­θρος Μεγ. Δευ­τέ­ρας, 19.00΄

Μ. ΔΕΥ­ΤΕ­ΡΑ 6, Προ­η­γι­α­σμέ­νη Θ. Λειτ., 07.30΄
Ὄρ­θρος Μεγ. Τρί­της, 19.00΄

Μ. ΤΡΙ­ΤΗ  7, Προ­η­γι­α­σμέ­νη Θ. Λειτ., 07.30΄
Ὄρ­θρος Μεγ. Τε­τάρ­της, 19.00΄

Μ. ΤΕ­ΤΑΡ­ΤΗ 8, Προ­η­γι­α­σμέ­νη Θ. Λειτ., 07.30΄
Ἱ. Εὐ­χέ­λαι­ον, 17.00΄
Ὄρ­θρος Μεγ. Πέμ­πτης, 19.00΄

Μ. ΠΕΜ­ΠΤΗ  9, Θ. Λειτουργία Μεγ. Βα­σι­λεί­ου, 07.30΄
Ὄρ­θρος τῆς ἀ­κο­λου­θί­ας τῶν Πα­θῶν, 18.30΄

Μ. ΠΑ­ΡΑ­ΣΚΕΥ­Η 10,  Με­γά­λαι ὧ­ραι - Ἑ­σπε­ρι­νός, 08.30΄     
Ὄρ­θρος Μεγ. Σαβ­βά­του, 19.00΄
Ἔ­ξο­δος ἐ­πι­τα­φί­ου, 21.00΄

Μ. ΣΑΒ­ΒΑ­ΤΟ 11, Θ. Λειτουργία Μεγ. Βα­σι­λεί­ου, 07.45΄
Παν­νυ­χίς, 23.00΄, Ὄρ­θρος Ἀ­να­στά­σε­ως                          
Θεία Λει­τουρ­γί­α, 24.00΄ -  02.00΄

Α­ΓΙΟΝ ΠΑ­ΣΧΑ 12,  Ἑ­σπε­ρι­νός τῆς Ἀ­γά­πης, 19.00΄