ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ


7/2/1906 - 2/12/1991

Τήν εὐχή του νά' χουμε...Ἦχος δ΄

«Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ»


Τῷ ὑπηρέτῃ τοῦ Χριστοῦ Πορφυρίῳ

χαριτωθέντι δωρεαῖς ἐξαισίαις,

προσείπωμεν δεόμενοι ἐκ βάθους ψυχῆς

ἅγιε Πορφύριε, ταπεινῶν ὁ προστάτης,

λύτρωσαι δεόμεθα, πατρικῇ σου πρεσβείᾳ,

πάσης ἀνάγκης, νόσων καί δεινῶν

τούς αἰτουμένους τήν χἀριν τήν θείαν σου.
Δές κείμενο στο ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΚΕΙΜΕΝΑ.