Την 16ην του μηνός Μαρτίου...


Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Tῆς Νικαίας τὸν γόνον καὶ τῆς Πάτμου τὸ καύχημα 
καὶ τῶν μοναζόντων τὸ κλέος θεοφόρον Χριστόδουλον τιμήσωμεν ἐν ὕμνοις ἀδελφοί, 
τὸ σκῆνος προσπτυσσόμενοι αὐτοῦ, 
ἵνα λάβωμεν τὴν ἴασιν τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων κράζοντες. Δόξα τῷ δεδοκότι σοι ἰσχύν,
 δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, 
δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.