Ως εν ουρανώ...

 Så som i himmelen - As it is in Heaven, 132'  (2004)To "Ως εν Ου­ρα­νώ" είναι μία βρα­βευ­μέ­νη Σου­η­δι­κή ται­νί­α, του σκη­νο­θέ­τη Kay Pollak, με τους κα­λούς η­θο­ποι­ούς Michael Nyqvist Frida Hallgren.

 

Έ­νας παγ­κο­σμί­ως δι­ά­ση­μος μα­έ­στρος, ό­ταν μα­θαί­νει ό­τι πρό­κει­ται να πε­θά­νει, α­πο­σύ­ρε­ται συν­τε­τριμ­μέ­νος στο χω­ριό ό­που εί­χε γεν­νη­θεί. Ε­κεί, πεί­θε­ται να α­να­λά­βει την ε­ρα­σι­τε­χνι­κή χο­ρω­δί­α της το­πι­κής ε­νο­ρί­ας. Τα­πει­νω­μέ­νος α­πό τον φό­βο του θα­νά­του θα κερ­δί­σει τα μέ­λη της χο­ρω­δί­ας, δι­δά­σκον­τάς τους με πά­θος την α­γά­πη για την μου­σι­κή και δί­νον­τας τους νό­η­μα ζω­ής. Αυ­τό θα προκαλέσει την αν­τί­δρα­ση του που­ρι­τα­νού προ­τε­στάν­τη πά­στο­ρα, που βλέ­πει τα μέ­λη της ε­νο­ρί­ας να εν­δι­α­φέ­ρον­ται πε­ρισ­σό­τε­ρο για την μέ­θε­ξη της κοι­νής χα­ράς της χο­ρω­δί­ας, α­πό τα α­νού­σια κυ­ρήγ­μα­τά του. Το εκ­κλη­σί­α­σμα θα με­τα­φερ­θεί α­πό τον Να­ό στο πνευ­μα­τι­κό κέν­τρο και οι κάτοικοι, μαζί και η γυναίκα του πάστορα, θα α­να­πνεύ­σουν πνο­ή α­λη­θι­νών σχέ­σε­ων. 

Η ται­νί­α δεν εί­ναι αν­τι­εκ­κλη­σι­α­στι­κή, αλ­λά θί­γει ευ­θέ­ως τον φα­ρι­σα­ϊ­σμό και την υ­πο­κρι­σί­α του προ­τε­σταν­τι­κού ευ­σε­βι­σμού. Προ­τάσ­σει την α­γά­πη, την ει­λι­κρί­νεια και την ευ­θύ­τη­τα ως α­πο­τέ­λε­σμα του πό­νου στην ζω­ή των αν­θρώ­πων.

  Πλήρης παρουσίαση της ταινίας, εδώ στο AΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΤΑΙΝΙΟΡΑΜΑ, από τον Μ.Ψ.