Ας κάνουμε επιτέλους "αρχή μετανοίας"...
O­μι­λί­α που πραγ­μα­το­ποί­η­σε ο π. Χρι­στό­δου­λος Μπί­θας κα­τά την διά­ρκεια της α­γρυ­πνί­ας, την Πέμ­πτη 27 Νο­εμ­βρί­ου 2015, στο πλαί­σιο του προ­γράμ­μα­τος «Ε­νο­ρί­α εν δρά­σει...» του Ι. Να­ού Ευ­αγ­γε­λι­στρί­ας Πει­ραι­ώς.