Ερωτική σχέση


Γιατί όταν δεν αναγνωρίζουμε την ανάγκη να ρίξουμε ρίζες μέσα στο αιώνιο, είτε όταν αρνιόμα­στε πώς είμαστε ικανοί για τούτο, αυτό πού πραγ­ματικά κάνουμε είναι να καταδικάζουμε τους εαυ­τούς μας και τις πράξεις μας αργά ή γρήγορα στην αποσύνθεση. Είναι η αρμονία κι ο ρυθμός της αιω­νιότητας πού κρατούν το κάθε τι στη θέση του, και επιτρέπουν το μέστωμά του· κι ο,τιδήποτε αντι­στέκεται σ' αυτή την αρμονία και σ' αυτό το ρυθμό ή αποκόβεται απ’ αυτά, στο τέλος θα αποσαθρω­θεί από μόνο του. Θα αποσαθρωθεί γιατί του λεί­πει εσωτερική πραγματικότητα. [...]

Ο άνθρωπος δεν έχει χάσει την «κατ’ εικόνα» δυ­νατότητά του, ακόμη κι αν δεν ζει και δεν ενεργεί σύμφωνα μ’ αυτή τη δυνατότητα. Μπορεί να απο­τινάξει τη νάρκη του. Μπορεί να αντιστρέψει τηδιαδικασία με την οποία έχει περιορίσει τη συνεί­δησή του στο επίπεδο της ανοσιότητας. Όμως για να το πετύχει θα πρέπει ν’ αναγνωρίσει ότι στην ουσία είναι ένα πνευματικό ον που οι πιο βαθειές α­νάγκες κι επιδιώξεις του μπορούν μονάχα να εκ­πληρωθούν μέσα απ’ την προσωπική του ολοκλή­ρωση στο Θεό. Αλλ’ εφόσον ο Θεός είναι αγάπη, αυτή η ολοκλήρωση μπορεί να κατορθωθεί μονάχα μέσα απ' την αναγέννηση της θείας αγάπης στη ψυχή του.

Από δω ξεκινά η αποφασιστική σημα­σία πού μπορεί και πρέπει να έχει η ερωτική σχέση ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα, σ’ όλο το δρό­μο πού φέρνει στο ξανάνοιωμα και στη λύτρωση. Γιατί η αγάπη τους, κι η επιθυμία για ένωση που ξυπνά τούτη η αγάπη, είναι η έκφραση και της α­νάγκης και της ικανότητάς τους να ξανακερδίσουν τέλεια συνείδηση της μακαριότητας πού τους ανή­κει στον παράδεισο πού υπάρχει μέσα τους: εκείνο τον παράδεισο οπού ο ένας βλέπει το Θεό στον άλλο και πού τέλεια φανερώνεται μονάχα σ’ εκεί­νους στους οποίους η ομορφιά πού βλέπουν έχει μεταμορφώσει την ανθρώπινη αγάπη σε μια αγά­πη πού είναι η ίδια θεία.

Philip Sherrard