27/7/13

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ...
Ο Όσιος Γαβριήλ, ο Ομολογητής και δια Χριστόν Σαλός


Ένας ακόμη Άγιος προστέθηκε στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αυτή την φορά στην Γεωργία, μετά από απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου της Γεωργίας. Πρόκειται για τον Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ Ουργκεμπανζε, από την Τιφλίδα. Η μνήμη του θα τιμάται στις 2 Νοεμβρίου.

Ο όσιος Γαβριήλ, ο Ομολογητής και δια Χριστόν Σαλός, γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου του 1929 στην Τιφλίδα. Ο πατέρας του ήταν κομμουνιστής, ενώ η μητέρα του πιστή χριστιανή και μεγάλωσε τον γιο της με ευαγγελικό πνεύμα. Μάλιστα, έγινε μοναχή με το όνομα Άννα και κοιμήθηκε το 2000 σε μεγάλη ηλικία.

Ο Goderzi, όπως ήταν το κοσμικό του όνομα, το 1950 έκτισε με τα χέρια του ένα εκκλησάκι στην αυλή του σπιτιού του. Ομολόγησε με παρρησία την αντίθεσή του στο κομμουνιστικό καθεστώς, καίγοντας ένα μεγάλο πορτραίτο του Λένιν κατά την διάρκεια διαδήλωσης στην πόλη Tbilisi, το 1965. Ο μοναχός Γαβριήλ συνελήφθη από τις Σοβιετικές αρχές και βασανίστηκε από την KGB. Έμεινε στην φυλακή για πολλούς μήνες.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του έμενε στο μοναστήρι Samtavro, σε ένα παλιό πύργο, όπου τον επισκέπτονταν εκατοντάδες πιστοί κάθε μέρα, λόγω της φήμης του ως διορατικού και ιαματικού γέροντα. Ο Όσιος Γαβριήλ ήταν αυστηρός με τον εαυτό του, αλλά εξαιρετικά αγαπητικός προς τους άλλους. Κοιμήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 1995 στην Mtskheta της Γεωργίας.

Σύμφωνα με αξιόπιστες μαρτυρίες, μετά την κοίμησή του έχουν γίνει πολλές θεραπείες με την επίκληση του ονόματός του και το λάδι από την ακοίμητη κανδήλα η οποία καίει στον τάφο του, που βρίσκεται στην αυλή του Ι. Ναού Μεταμορφώσεως της Μονής.

Ο Όσιος Γαβριήλ υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός λόγω της αγαπητικής διδασκαλίας του:

Η αγάπη υπερτερεί όλων των κανόνων και των νόμων. Αγαπήστε τους πάντες. Αν δεν μπορείτε τουλάχιστον να έχετε καλή προαίρεση.

Πως να αγαπήσεις τον κακό άνθρωπο; Να μισείς το κακό, αλλά να αγαπάς εκείνον που το διαπράττει. Ποιός ξέρει, ίσως κάποια μέρα με την δύναμη της προσευχής να μετανοήσει, να αποκτήσει δάκρια και να εξομολογηθεί κι έτσι να γίνει αγγελικός.

Το κακό στον άνθρωπο είναι συμπτωματικό. Κι εσείς νέοι μην αποστρέφεστε όσους είναι τρομακτικοί, βρώμικοι, μεθυσμένοι, υβριστές (που δυστυχώς έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια). Η εικόνα του Θεού διατηρείται βαθιά μέσα τους ακόμα κι αν αυτοί δεν το ξέρουν. Μοιάζουν σαν μια εικόνα που μαύρισε με τον καιρό και αν πέσει σε καλά χέρια θα καθαριστεί και θα αρχίσει πάλι να λάμπει.

Στους έσχατους χρόνους θα σώζεται όποιος έχει αγάπη, ταπείνωση και καλωσύνη. Η καλωσύνη ανοίγει τις πόρτες του παραδείσου. Η ταπείνωση σε οδηγεί στην Βασιλεία. Όποιος έχει αγάπη, θα δει τον Θεό.


ΕΓΩ, ΕΣΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Ο θαυμαστός καινούργιος κόσμος...της μοναξιάς μας...


Δεν χρει­ά­ζε­ται να τα­ξι­δέ­ψου­με έ­ως την Α­με­ρι­κή για να δι­α­πι­στώ­σου­με ό­τι η σχέ­ση ε­νός ση­μαν­τι­κού πο­σο­στού του πλη­θυ­σμού με τα smartphones δι­α­μορ­φώ­νει έ­να ε­πι­κοι­νω­νια­κό υ­βρί­διο, με χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά αν­θρώ­που και βλέμ­μα ο­θό­νης.

Δη­μο­σκό­πη­ση σε 1.102 Α­με­ρι­κα­νούς η­λι­κί­ας 18-34 ε­τών, κα­τό­χους smartphones, ή­ταν α­πο­κα­λυ­πτι­κή για τις συ­νή­θει­ές τους: το 55% πα­ρα­δέ­χθη­κε ό­τι αγ­γί­ζει την ο­θό­νη της συ­σκευ­ής ε­νό­σω ο­δη­γεί. Πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό το 1/3 των συμ­με­τε­χόν­των στην έ­ρευ­να α­νέ­φε­ρε ό­τι τσέ­κα­ρε δια­ρκώς το κι­νη­τό ε­νό­σω βρι­σκό­ταν στο σι­νε­μά. Το 19% έ­ρι­χνε κλε­φτές μα­τι­ές στα ει­σερ­χό­με­να μη­νύ­μα­τα, ε­νώ πα­ρευ­ρι­σκό­ταν σε κά­ποι­α θρη­σκευ­τι­κή τε­λε­τή. Το 33% υ­πο­στη­ρί­ζει ό­τι τε­λι­κώς βγή­κε ραν­τε­βού... με τη συ­σκευ­ή του πα­ρά με τον σύν­τρο­φό του. Πε­ρί­που το 20% έ­χει ε­πα­φή με το κι­νη­τό κα­τά τη διά­ρκεια του σεξ.

Α­πό την πα­ρα­τή­ρη­ση και μό­νο στους δρό­μους της Α­θή­νας, στα μέ­σα μα­ζι­κής με­τα­φο­ράς, σε κα­φε­τέ­ρι­ες και μπαρ, τα πο­σο­στά της α­με­ρι­κα­νι­κής δη­μο­σκό­πη­σης δεν μοιά­ζουν ξέ­να με τις δι­κές μας συ­νή­θει­ες. Το αν­τί­θε­το. Θα έ­λε­γε μά­λι­στα κα­νείς ό­τι με την κρί­ση έ­χει αυ­ξη­θεί ο α­ριθ­μός των χρη­στών, ό­σων βυ­θί­ζον­ται στο κι­νη­τό τους ό­λο και πιο πο­λύ, ό­λο και πιο εμ­μο­νι­κά.

Η σχέ­ση εί­ναι πα­λιά, έ­χει ε­πι­ση­μαν­θεί και σχο­λια­στεί, συ­χνά δαι­μο­νο­ποι­ών­τας το Δι­α­δί­κτυ­ο και την η­λε­κτρο­νι­κή «συ­νο­μι­λί­α». E­χει α­να­λυ­θεί η κω­δι­κο­ποι­η­μέ­νη γλώσ­σα των μη­νυ­μά­των, έ­χει προ­βλη­μα­τί­σει η με­τάλ­λα­ξη της ε­πι­κοι­νω­νί­ας σε μια τα­χυ­με­τα­φο­ρά σκέ­ψε­ων και πλη­ρο­φο­ρι­ών. O­μως η πρό­σφα­τη έ­ρευ­να φέρ­νει στην ε­πι­φά­νεια κά­τι α­κό­μα: τη με­ρι­κή ε­ξα­φά­νι­ση του φί­λου ή συν­τρό­φου α­πό το ο­πτι­κό πε­δί­ο! Η με­τα­ξύ των δύ­ο σχέ­ση εί­ναι δι­α­με­σο­λα­βη­μέ­νη, ό­πως σε έ­ναν (ό­λο και με­γα­λύ­τε­ρο) βαθ­μό η ε­πα­φή με την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα στα μι­κρά και κα­θη­με­ρι­νά.

Η ε­ξάρ­τη­ση α­πό την ο­θό­νη του κι­νη­τού, μια μα­ζι­κή σχε­δόν νεύ­ρω­ση, που στοι­χί­ζει σε τρο­χαί­α (ε­ξαι­τί­ας της προ­σο­χής που α­πο­σπά­ται - κλά­σμα­τα δευ­τε­ρο­λέ­πτου αρ­κούν γι’ αυ­τό), που α­πε­νερ­γο­ποι­εί σι­γά σι­γά τα α­να­κλα­στι­κά σε σχέ­ση με το πε­ρι­βάλ­λον υ­πο­κα­θι­στών­τας τα με μη­χα­νι­κές κι­νή­σεις, που δι­α­μορ­φώ­νει μια άλ­λη κοι­νω­νί­α συμ­πε­ρι­φο­ράς και εν­συ­ναί­σθη­σης. Μια άλ­λη κοι­νω­νί­α βι­ω­μά­των και συ­ναι­σθη­μά­των. Α­φό­ρη­τη για κά­ποι­ους, συ­ναρ­πα­στι­κή για κά­ποι­ους άλ­λους.

Πώς θα εί­ναι αυ­τός ο νέ­ος κό­σμος; Το «χει­ρό­τε­ρος» εί­ναι η εύ­κο­λη α­πάν­τη­ση, με τα α­ξια­κά δε­δο­μέ­να που γνω­ρί­ζου­με και υ­πε­ρα­σπι­ζό­μα­στε. Το «δι­α­φο­ρε­τι­κός» εί­ναι η πιο σύν­θε­τη και ά­βο­λη. Η ε­πο­χή α­πο­στρέ­φε­ται τις βε­βαι­ό­τη­τες.

Της Μα­ρί­ας Κα­τσου­νά­κη, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 27 Iουλίου 2013